نویسنده = فیروزمندی، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. هویت شناسی نقش نمادینِ انسان درون قرص ماه، براساس نمونه های هخامنشی و نقش قیزقاپان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-134

ایرج رضائی؛ بهمن فیروزمندی


2. مطالعه و بررسی باستان‌شناختی گویجه قلعۀ مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-165

حسین ناصری صومعه؛ بهمن فیروزمندی؛ محسن سعادتی