نویسنده = شیرازی، روح الله
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه سبکی گاهنگاری پیکرک‌های انسانی شهر سوخته با فرهنگ‌های همجوار در دوره مفرغ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-46

مهین جهانجش؛ روح الله شیرازی؛ مجتبی خوارزمی؛ زینب افضلی


2. برهم‌کنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-92

محسن حیدری دستنایی؛ مهدی مرتضوی؛ روح الله شیرازی؛ محمود خسروی