نویسنده = سعیدیان، سعدی
تعداد مقالات: 2
1. تپه ربط: خوبوشکیه باستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-131

10.22059/jarcs.2019.71101

سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده


2. از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی: جغرافیای تاریخی سرزمین ماد ‌در دورۀ آشور نو

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 71-89

10.22059/jarcs.2017.61728

سعدی سعیدیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی