نویسنده = مظاهری، خداکرم
تعداد مقالات: 2
1. شواهد باستان‌شناسی در سن‌سنجی زمین‌لغزش سیمره

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-165

خداکرم مظاهری


2. سفال دورۀ شیماشکی در درۀ سیمره؛ بر اساس مطالعۀ موردی قلعۀ زینل و غارَت‌مالگه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-148

خداکرم مظاهری؛ بهرام کریمی