نویسنده = مهرآفرین، رضا
تعداد مقالات: 2
1. در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-132

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین


2. سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-77

زهره جوزی؛ رضا مهرآفرین