نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

بشقاب سیمین نخجیر خرس موزة آبخازستان از یادمان­های برجای مانده از دورۀ ساسانی است که با توجه به نمایش خرس در جایگاه جانور نخجیرشونده و استفاده از کمند به عنوان آلت اصلی نخجیر یکی از نمونه­های منحصر به فرد و کم­نظیر در میان تمامی ظروف نخجیر شاهانۀ این عصر محسوب می­شود. در پژوهش حاضر، صحنۀ منقوش بر روی این بشقاب که از سوی لوکونین به بهرام یکم چهارمین شاهنشاه سلسلۀ ساسانی در دورۀ پیش از جلوس وی بر مسند قدرت منسوب شده است، با بهره از رویکرد تحلیل آیکونوگرافیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در حقیقت این پژوهش درصدد است ضمن توصیف و شرح اولیۀ نقوش مندرج بر روی این بشقاب سیمین، در گام نخست تحلیلی از کلیت صحنه ارائه داده و در گام­ بعد به تحلیل و بررسی مجزا و جداگانۀ نقش­ مایه­ های مندرج بر عرصة مدور آن بپردازد. در نهایت با بهره از داده­ های استخراج شده نظرگاهی در باب واقع­گرایانه یا نمادین بودن صحنه مطرح خواهد شد. این پژوهش از گونۀ مطالعات توصیفی-تحلیلی در حوزة تاریخ هنر ایران باستان است و گردآوری داده ­های آن از طریق شیوۀ مطالعات کتابخانه ­ای و منابع دیداری برخط صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iconographical Analysis of the Royal Hunting Scene on the Sasanian Bear Hunting Plate of Abkhazia Museum

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sangari 1
  • Farzad Rafieifar 2
  • Sara Yousefi 3

1 Associate Professor Department of History and Iranology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Ph.D. Candidate in History of pre Islamic of Iran and Iranology, Faculty of literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 M.A in Ancient History of Iran, Department of History and Iranology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The bear hunting silver plate housed in the Abkhazia Museum stands out as a distinctive example of artwork from the Sasanian period. Its portrayal of bears being hunted, alongside the utilization of a lasso as the primary hunting instrument, renders it a unique specimen among Sasanian hunting vessels. This study employs an iconographic analysis approach to investigate the scene depicted on the plate, which has been previously attributed by Lukunin to Bahram I, the fourth ruler of the Sasanian dynasty, prior to his ascension to the throne. The objective of this research is to offer a comprehensive analysis of the entire scene depicted on the plate, followed by a detailed examination of each motif in isolation. Finally, an evaluation is provided regarding the realism or symbolism inherent within the scene, drawing upon available information. This study constitutes a descriptive-analytical inquiry into ancient Iranian art, drawing upon data collected from both library sources and online visual repositories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iconography
  • Sasanian Silver Vessels
  • Royal Hunting
  • Lasso
  • Bahram I
  • Abkhazia Museum
ابن ­فقیه، احمد بن محمد (1379)، ترجمة مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمة محمدرضا حکیمی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
اوربلی، ژورف (1387)، «فلزکاری ساسانی و آغاز دورة اسلامی»، در سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، زیر نظر آرتر پوپ و فیلیس اکرمن، ترجمة علی حصوری، ویرایش زیر نظر سیروس پرهام، ج 2، تهران، علمی و فرهنگی.
اوستا، کهن­ترین سرودهای ایرانیان (1394)، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ج 1، تهران: مروارید، چاپ هجدهم.
بلعمی، ابوعلی (1378)، تاریخنامة طبری (گردانیدة منسوب به بلعمی)، به تصحیح و تشحیة محمد روشن، ج ۱ و 2، تهران، سروش، چاپ دوم.
بورکیت، فرانسیس کراوفورد (۱۴۰۱)، دین مانویان، ترجمة سید سعیدرضا منتظری و پیمان صمیمی، تهران: ثالث.
بندهش (1385): گزارنده مهرداد بهار، تهران، توس، چاپ سوم.
پانوفسکی، اروین (1396)، معنا در هنرهای تجسمی، ترجمة ندا اخوان مقدم، تهران، چشمه.
پرادا، ایدت (1383)، هنر ایران باستان (تمدن­های پیش از اسلام)، ترجمة یوسف مجید­زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
تاسیت (۱۳۹۶)، تاریخ اشکانیان در کتاب سالنامه، ترجمة نادر میرسعیدی، ویراستار مریم کاشف­نیا، تهران: ندای تاریخ.
ثعالبی، محمد بن عبدالملک (1384)، شاهنامة ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایران، ترجمة محمود هدایت، تهران، اساطیر، چاپ پنجم.
جلیلیان، شهرام (۱۳۹۷)، تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان، تهران، سمت، چاپ دوم.
حسنی، میرزا محمد (1393)، نقش­برجسته­های نویافتة ساسانی، تهران، ققنوس.
«داستان یوشت فریان» (1397)، در: دوازده متن باستانی، تدوین، ترجمه، توضیح و تفسیر بیژن غیبی، تهران، دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن، چاپ دوم، 39- 90.
دبیرسیاقی، محمد (۱۳۷۴)، پیشاهنگان شعر پارسی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.
دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود (1383)، اخبار الطوال، ترجمة محمود مهدوی دامغانی، تهران، نی، چاپ چهارم.
راهداری، وحید (۱۳۹۹)، مدل­سازی مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه در بخشی از استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره، محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دورة ۷۳، شمارة ۳، صص ۴۸۵-۴۹۹.
روایت پهلوی، متنی به زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) (1367)، ترجمة مهشید میرفخرائی، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
رویدادنامة سریانی موسوم­به «رویدادنامة خوزستان» (۱۳۹۵)، ترجمه و تعلیقات خداداد رضاخانی و سجاد امیری­باوندپور، تهران: حکمت سینا.
رید، هربرت (۱۳۷۱)، معنی هنر، ترجمة نجف دریابندری، شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری مؤسسة انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.
سنگاری، اسماعیل و فرزاد رفیعی­فر (۱۴۰۱)، پژوهشی بر فنون بصری و تحلیل آیکونوگرافی نقوش بشقاب سیمین نخجیر شاهانة اردشیر دوم ساسانی، فصلنامة پژوهش­های تاریخی،‌ سال ۱۴، شمارة ۳، پاییز ۱۴۰۱، شمارة پیاپی ۳۱، صص ۳۳-۵۱.
شهرستان­های ایرانشهر (۱۳۸۸)، با آوانویسی، ترجمه فارسی و یادداشت­ها از تورج دریایی، ترجمة شهرام جلیلیان،‌ تهران، توس.
طبری، محمد بن جریر (1375)، تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک)، ترجمة ابوالقاسم پاینده، ج 2، تهران، اساطیر، چاپ پنجم.
فرخی سیستانی (۱۳۳۵)، دیوان حکیم فرخی سیستانی، بکوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء.
فردوسی، ابوالقاسم (۱۴۰۰)، شاهنامه، پیرایش جلال خالقی مطلق، ج۱، ۳ و ۴، تهران: سخن، چاپ یازدهم.
فریدنژاد، شروین (۱۳۸۴)، اسب و سوار در هنر ساسانی، کتاب ماه هنر، شمارة ۸۹ و ۹۰، صص ۱۴۸-۱۵۴.
فون­گال، هوبرتوس (1378)، جنگ سواران در هنر ایرانی و هنر متأثر از هنر ایرانی در دورة پارتی و ساسانی، ترجمة فرامرز نجد سمیعی، تهران، نسیم دانش.
قلی­زاده، خسرو (139۲)، دانشنامة اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته، تهران، پارسه.
کریستن­سن، آرتور (1384)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمة رشید یاسمی، تهران، نگاه.
کلمرزی، منصور و صابر قاسمی (۱۴۰۰)، برنامه­ریزی راهبردی پایدار برای حفاظت از خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus) در جنوب استان کرمان، بوم­شناسی کاربردی، سال ‍۱۰، شمارة ۴، صص ۲۳-۳۸.
گزنفون (۱۳۷۵)، آناباسیس، ترجمة احمد بیرشک، تهران، کتابسرا.
گزنفون (۱۳۸۶)، کوروش­نامه، ترجمة رضا مشایخی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ ششم.
گزیده­های زادسپرم (1366)، ترجمة محمد­تقی راشد محصل، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
گیرشمن، رومن (1390)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمة بهرام فره­وشی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
لوکونین، ولادیمیر گریگوریویچ (1393)، تمدن ایران ساسانی، ترجمة عنایت­الله رضا، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.
مسعودی، علی بن الحسین (1374)، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمة ابوالقاسم پاینده، ج 1، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.
معزی (۱۳۱۸)، دیوان امیرالشعراء محمد بن عبدالملک نیشابوری متخلص به معزی، بسعی و اهتمام عباس اقبال، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
منوچهری دامغانی (۱۳۳۸)، دیوان استاد منوچهری دامغانی، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، کتابفروشی زوار، چاپ دوم.
واندن­برگ، لویی و کلاوس شیپمن (1393)، نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی، ترجمة یعقوب محمدی­فر و آزاده محبت­خو، تهران، سمت، چاپ سوم.
هارپر، پرودنس (۱۳۹۲)، «تصویر و هویت: هنر ساسانیان نخستین»، در ساسانیان، ویراستة وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران، مرکز.
هرودوت (۱۳۸۹)، تاریخ هرودوت، ترجمة مرتضی ثاقب­فر، ج ۲، تهران، اساطیر.
هوراس (1391)، چامه­ها، ترجمة میرجلال­الدین کزازی، تهران، معین.
یاوری، حسین (۱۳۹۱)، فلزکاری، تهران، سوره مهر، چاپ سوم.
Avesta: The oldest Iranian texts, 2015. Translated by Jalil Doostkhah, Tehran: Morvarid. [In Persian].
Bal'ami, Abu Ali, 1999. Tarikhname Tabari, correction by Mohammad Roshan, Tehran: Soroush. [In Persian].
Bialostocki, Jan, 1973. "Iconography", in Dictionary of the History of Ideas, Vol 2, Edited by Philip P. Wiener, New York, Charles Scribner's Sons, pp. 524- 541.
Bundahishn, 2006. Translated by Mehrdad Bahar, Tehran: Tus. [In Persian].
Burkitt, Francis Crawford, 2022. The religion of the Manichees, translated by Saeed Reza Montazeri & Peyman Samimi, Tehran: Sales. [In Persian].
Christensen, Arthur E., 2005. L̛Iran sous les Sassanides, translated by Gholamreza Rashid Yasemi, Tehran: Negah. [In Persian].
Colburn, Henry P. 2021. "A Parthian Shot of Potential Arsacid Date", DABIR (The Digital Archive of Brief Notes & Iran Review), No 8, 35-40).
Ctesias 2010. Ctesias' History of Persia: Tales of the Orient, Lloyd Llewellyn Jones & James Robson, London and New York, Routledge.
Dabirsiaghi, Mohammad, 1995. The first Persian poets, Tehran: Elmi & Farhangi. [In Persian].
Dinevari, Abu Hanifa, 2004. Akhbar al-Tiwal. Translated by Mahmood Mahdavi Damghani, Tehran: Ney. [In Persian].
Farridnejad, Shervin, 2005. horse and horseman in the Sassanian art, Ketab-e mah honar, 89 & 90, 148-154. [In Persian].
Farrokh, Kaveh, Manouchehr Khorasani & Bede Dwyer, 2018. "Depictions of archery in Sassanian silver plates and their relationship to warfare", Revista de Artes Marciales Asiáticas, V. 13, pp. 82-113.
Farrukhi Sistani, 1956. The Divān of Hakim Farrukhi Sistani,, correction by Mohammad Dabirsiaghi, Tehran: Haj Mohammad Hossein Eghbal and Partners Co. [In Persian].
Ferdowsi, Abul-Qâsem, 2021. Shahname, correction by Jalal Khaleghi Motlagh, Tehran: Sokhan. [In Persian].
Ghirshman, Roman, 2011.  Iranian art during the Parthian and Sasanian eras, translated by Bahram Farahvashi, Tehran: Elmi & Farhangi. [In Persian].
Gholizadeh, Khosro, 2013. Encyclopedia of mythical beasts and related terms, Tehran: Parseh. [In Persian].
Harper, Prudence, 2013. "Image and Identity: Art of the Early Sasanian Dynasty" in: The Sasanian Era, edited by Vesta Sarkhosh Curtis & Sarah Stewart, translated by Kazem Firouzmand, Tehran: Markaz. [In Persian].
Harper, Prudence O. & Pieter Meyers 1981. Silver Vessels of the Sasanian Period (Volume one: Royal Imagery), New York, The Metropolitan Museum of Art (Published in Association with Princeton University Press).
Hassani, Mirza Mohammad, 2014. Newly discovered Sassanian reliefs, Tehran: Qoqnoos. [In Persian].
Herodotus, 2010: The Histories of Herodot, translated by Morteza Sagheb Far, Tehran: Asatir. [In Persian].
Holly, Michael Ann, 1984. Panofsky and the Foundations of Art History, Ithaca & London, Cornell University Press.
Horace, 2012. The Odes, translated by Mir Jalaleddin Kazzazi, Tehran: Moein. [In Persian].
Ibn al-Faqih, 2000. Mukhtasar Kitab al-Buldan (Chapters related to Iran), translated by Mohammadreza Hakimi, Tehran: Farhang Iran Foundation. [In Persian].
Jalilian, Shahram, 2018. The history of Sasanid political changes, Tehran: Samt. [In Persian].
Kalmarzi Mansour & Saber Ghasemi, 2022. Sustainable strategic planning for Baluch black bear protection  (Ursus thibetanus gedrosianus) in the south of Kerman province, Journal of Applied Ecology, 10 (4), 23-38. [In Persian].
Lukonin, Veladimir, 2014. Persian civilization under the Sasanians, translated by Enayatollah Reza, Tehran: Elmi & Farhangi. [In Persian].
Lukonin, Vladimir & Anatoly Ivanov 2012. Persian Art: The Lost Treasures, New York, Parkstone Press International.
Manouchehri Damghani, 1959. The Divān of Manouchehri Damghani, correction by Mohammad Dabirsiaghi, Tehran: Zavvar. [In Persian].
Moezzi, 1939. The Divān of Amir-al-shoara Muhammad ibn Abdul Malek Neishabouri (Moezzi), correction by Abbas Eqbal, Tehran: Eslamieh [In Persian].
Orbeli, Joseph, 2008. "Sasanian and Early Islamic Metalwork", in: A Survey of Persian Art, edited by Arthur Upham Pope & Phyllis Ackerman, translated by Ali Hasouri, edited by Sirous Parham, Tehran: Elmi & Farhangi. [In Persian].
Pahlavi Rivāyat', a Middle Persian text (Sasanian inscription), 1988. Translated by Mahshid Mirfakhraei, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. [In Persian].
Panofsky, Erwin, 2017. Meaning in the visual arts, translated by Neda Akhavan Aghdam, Tehran: Cheshmeh. [In Persian].
Porada, Edith, 2004. The Art of Ancient Iran: Pre-Islamic cultures, translated by Yusef Majidzadeh, Tehran: Tehran University. [In Persian].
Rahdari, Vahid, 2020. Black bear habitat suitability modeling in a part of Sistan and Balouchestan province using multi-criteria evaluation method, Journal of Natural Environment, Vol 73, 485-499. [In Persian].
Read, Herbert, 1992. The meaning of Art, translated by Najaf Daryabandari, Tehran: The Joint Stock company of pocket books with Amir Kabir. [In Persian].
Sangari, Esmaeil et al., 2022. “The Iconography of Dancers and Their Garments on Sasanid Silver Vessels (Case Study: Four Silver Vessels with Different Features)”, in Iran. The British Institute of Persian Studies, Routledge, pp. 1-10.
Sangari, Esmaeil & Farzad Rafieifar, 2022. A study of visual techniques and iconographical analysis of hunting images on the Sasanian silver dish related to Ardashir II, Historical sciences studies, autumn 2022, vol 32, 33-51. [In Persian].
Sangari, Esmaeil, 2020. “L’iconographie et le statut de femmes sur les bas-reliefs sassanides (224-651 apr. J.-C.)”, Iran and the Caucasus, Brill: Leiden-Boston, pp. 139-166.
Skupniewicz, Patryk N. 2020. "Scene of Fighting Tigers on a Sasanian Plate from Mes ʼAynak. Notes on the Composition", Acta Archaeologica Lodziensia, Nr 66, Variety 2, pp. 65- 84.
Tabari, Muhammad ibn Jarir, 1996. Tarikh al-Tabari (History of the prophets and kings), translated by Abolghassem Payandeh, Tehran: Asatir. [In Persian].
Tacitus, 2017. History of the Parthians in the Annals, translated by Nader Mir Saeedi, edited by Maryam Kashef nia, Tehran: nedayetarikh. [In Persian].
Thaalibi, Mohammad ibn Abdolmalek, 2005. The Shahname of Thaalibi In the biography of the kings of Iran, translated by Mahmoud Hedayat, Tehran: Asatir. [In Persian].
"The story of jōšt ī fryān," 2018. In: Twelve ancient texts, translated & correction by Bijan Gheybi, Tehran: Afshar Publishing with Sokhan. [In Persian].
The Syriac chronicle known as the "Chronicle of Khuzestan", 2016. translated by Khodadad Rezakhani & Sajad Amiri Bavandpour. [In Persian].
Theophanes 1982. The Chronicle of Theophanes: An English Translation of anni mundi 6095-6305 (A.D. 602-813), with Introduction and Notes, by Harry Turtledove, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Valtz Fino 2010. "Ctesiphon", in: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, summer 2010: Discovering the Art of the Ancient Near East, edited by Yelena Rakic, 12-15.
Vanden Berghe L. & Schippmann K., 2014. Les relliefs rupestres d̛Elymaide (Iran) de l̛epoque Parthe, translated by Yaghoub Mohammadifar & Azadeh Mohabbatxu, Tehran: Samt. [In Persian].
Van Straten, Roelof, 2000. An Introduction to Iconography, Translated from the German by Patricia de Man, London & New York, Taylor & Francis Group.
Villee, C. A. 2021. "morphology". Retrieved 06 December, 2021, from: https://www.britannica.com/science/morphology-biology.
Von Gall, Hubertus, 1999. Das reiterkampfbild in der Iranischen und Iranisch beeinflussten kunst Parthischer und Sasanidischer zeit, translated by Faramarz Najd Samii, Tehran: Nasim Danesh. [In Persian].
Xenophon, 1996. Anabasis, translated by Ahmad Birashk, Tehran: Ketab Sara. [In Persian].
Xenophon, 2007. Cyropaedia, trasnlated by Reza Mashayekhi, Tehran: Elmi & Farhangi. [In Persian].
Yavari, Hossein, 2012. Metalworking, Tehran: Soureh Mehr. [In Persian].
https://www.britishmuseum.org/ وبگاه برخط موزة بریتانیا 
https://www.irna.ir/ وبگاه برخط خبرگزاری ایرنا
https://www.livius.org/وبگاه برخط لیویوس 
www.washington.edu/   وبگاه برخط دانشگاه واشنگتن