معماری دست‌کند روستای بابا در طارم سفلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه باستان شناسی، دانشگاه کاشان

10.22059/jarcs.2020.283464.142730

چکیده

فضاهای معیشتی با کاربری­های مختلف در معماری روستایی ایران از اشکال متنوعی برخوردار­است. یکی از این گونه فضاها، فضاهایی است که برای نگهداری دام ساخته می­شود. این فضاها به صورت مستقل و یا در پیوند با بافت روستاها شکل­گرفته­اند. فضاهای دامی با معماری آزاد و یا معماری دست­کند ایجاد شده­اند. در سال 1397 مجموعه­ای از فضاهای دست­کند در روستای بابا واقع در منطقه کوهستانی طارم­سفلی از توابع شهرستان قزوین برای نخستین بار مورد شناسایی نگارنده قرار­گرفت. در داخل دره و بر دامنه صخره­ای روستای بابا، هفت فضای دست­کند با فاصله اندکی نسبت به یکدیگر و تقریبا در یک راستا ایجاد شده­است. ساختار معماری آنها مشابه و از یک راهرو، ورودی کوتاه و اتاقی بزرگ با پوشش تاق آهنگ تشکیل شده­است. راهرو ورودی بنا ترکیبی از لاشه سنگ های خشکه چین و دست­کند و بقیه فضاها به صورت دست­کند ساخته شده­است. همچنین دو فضا از طریق دالانی کوتاه در کنار ورودی، به یکدیگر مرتبط و سایر فضاها مستقل هستند. اتاق­ها فاقد نورگیر هستند و تنها از طریق ورودی به فضای خارج راه می­­­یابند. در طول دیوارها و نیز در زوایای اتاق­ها، تاقچه­ها و حفره­هایی کنده شده­است. بر سطوح داخلی آنها آثار اندود گچ و نیز در لبه آنها بازوی گلی دیده می­شود. همچنین بقایایی از سکو­های سنگ­چین همراه با ملات گل در طول دیوار اتاق­ها امتداد یافته­اند. مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی تلاش می­کند ضمن معرفی این آثار نویافته و شناخت ویژگی­های آن، جایگاه آن را در معماری روستایی تبیین نماید. بررسی و تحلیل فضاهای معیشتی روستا نشان می­دهد که مجموعه معماری دست­کند روستای بابا در زمره فضاهای دامی و به عنوان آغل احشام در فصول سرد سال مورد استفاده بوده­است. در ساخت این فضاها از الگوی مشابهی بهره برده شده و نمونه شاخصی برای شناخت آغل­های مناطق سردسیر و کوهستانی است. نتایج این پژوهش برای شناخت الگوهای بومی معماری در مطالعات تاریخ معماری روستایی، قوم باستان­شناسی و سایر حوزه های علوم انسانی و اجتماعی سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Troglodytic Architecture at the Village of Baba in Tarom-e Sofla

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Rezaeinia
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Kashan
چکیده [English]

 Corrals are distinctive types of traditional architecture in Iran which can be categorized into two groups: free standing spaces and troglodytic spaces. In 2018, a number of troglodytic spaces were first identified by the present author in the village of Baba located in the mountainous region of Tarom-e Sofla in Qazvin Province. In the valley and on the cliff slopes of the village of Baba, there are five troglodytic spaces which have been created in a short distance from each other and are aligned in almost the same direction. Their architectural structure is similar and includes a corridor, a low-ceiling entrance, and a large rectangular room spanned with a barrel vault. In only one of these spaces, there is a small room next to the large room. While the entranceway is built of flat stone, other spaces are hand-crafted. In addition, there are two structures which are interconnected through a short corridor next to the entrance, and the other structures are independent of each other. The rooms can be accessed only through the entrance. They are free of any apertures for lightning. Along the walls and at the corners of the rooms, logs and cavities have been carved. There are also remnants of stone raised platforms along the walls of the rooms. The present study attempts to introduce these newly found features in a descriptive and analytical fashion and determine their chronology and function. Based on a comparative study of architectural style and archaeological evidence, the author believes that the architectural complex of Baba village used to serve as corrals to keep livestock in shelter during winters. The results of the present study can make a significant contribution to our understanding of the traditional architectural patterns in the history of village architecture, ethnoarchaeology, and other related fields of social studies and humanities.
Troglodytic living spaces are a group of little-understood troglodytic architecture. Troglodytic living spaces that are built to keep livestock, known as corrals or animal slums, play an important role in the livelihood of villagers. The importance and diversity of these spaces in the culture of rural architecture of Iran are hardly disputable. However, they have not yet been paid the due scholarly attention they deserve. Livestock spaces are created independently outside a village or in connection with the residential area of ​​the village. The collection of Baba village handicrafts (Figure.1-2) is a valuable case in point that shows aspects of the rural handicraft architecture tradition. Also, given the fact that the livelihood of the villagers relied on livestock and livestock products, any endeavor to build livestock spaces was highly appreciated. Providing a suitable environment with hygienic conditions has been directly related to maintaining animal health and the cycle of livestock products. These spaces are valuable evidence of the architectural experiences of our ancestors in their confrontation with an ecosystem, which have survived for a long time until at least the last hundred years and have played a role in the economic, social and cultural life of villages. Contemporary developments have led humans to distance themselves from indigenous patterns and turn to new patterns. Sustaining the values ​​of ancient architecture requires knowledge of the principles based on which indigenous architecture was formed and its local values (Sartipipour, 2013: 26). Therefore, a comprehensive understanding of rural issues and paying attention to biological patterns in the rural environment have an effective role in the sustainable future of the village (Rezvani & Rahbari, 2016: 25-6).
This study is the first attempt in the literature to introduce the troglodytic collection of the village of Baba (Figure.3) in Tarom-e Sofla region as a biological experience in rural ecology. Although from the 1980s to the present, the Building and Housing Research Center and the Housing Foundation of the Islamic Revolution have provided a macro level typology of rural housing in the provinces of Iran, few, if any independent detailed studies have so far been conducted on this topic.
 It commits itself to examining how this type of architecture was created, what its main features are, what the use and construction time of the collection of handicrafts are, and what their status is within the culture of rural architecture.
This study rests upon the hypothesis that there is a common pattern in the architectural style of the handicrafts in the mountainous areas and that of cold rural areas. The architectural plan and structure of troglodytic spaces of the village of Baba (Figure.4-26) are closely similar to those of other mountainous areas in Iran such as Kharqan Qazvin (Maraghi & Parhizkari, 2015), Vafs Komijan and Kandovan (Homayoun, 1977) and Meymand (Homayoun, 1973), (Figure.27-30) and their formation is influenced by environmental and geographical factors. The study is aimed to look for the commonalities and differences in the architecture of troglodytic village of Baba and rural architecture. The architecture of the village can be considered as a new example of animal spaces in Iran, which will be described and analyzed in this paper.
Adopting a descriptive-analytical methodology, the present study was an attempt to describe the architectural features of this complex through documents, field survey, and comparative analysis.
 Troglodytic architecture is the result of human interaction with the natural environment. Examination of known evidence shows that it had been widespread in Iran. Rural architecture is a manifestation of the livelihood of rural communities. The use of livestock spaces indicates the reliance of the villagers’ livelihood on livestock. Creating cages in the form of hand-held spaces is a model of traditional rural architecture in areas with cold climates. This common practice in different parts of Iran is a function of local and indigenous characteristics, but despite social and cultural differences, common executive methods have been used in their construction. In terms of architectural typology, the handicrafts of the village of Baba can be categorized as troglodytic mountain caves. These structures are formed by digging a sandstone bed. Their outline and spatial organization are similar to those in other areas. It seems that the history of the construction of these structures dates back to at least the Safavid period. Based on the study of troglodytic cages, which are examined as an indicator in this article, they can be divided into mountainous and plain spaces. Mountain caves usually lack a clear geometric order and are formed on the basis of the earth's bed. Plain cages, on the other hand, are more orderly and have good ventilation and light. Their access path is designed in a way to create temperature balance. The division of the interior space to separate young animals is seen only in the example of Baba cages. In terms of material and structure, the pits are dug in the bed of sandstones, volcanic rocks, dense and compacted clay, and conglomerate rocks so that they can have high durability and be less prone to degradation over time. In terms of location, the mountain caves are organized individually below or next to the houses or in a centralized and grouped manner along the edges of the textures. Cages built in a residential space have a separate entrance (Kandovan Figure.29) or a common entrance shared with humans (Meymand Figure.30). The number and size of cages depend on the number of livestock. They are located in such a way that they are not in the path of floods and are created under the protection of natural forces. In terms of their use, livestock spaces are classified into two groups: winter and summer cages. Winter pens are created in the village while summer pens are made outside the pastures and are used seasonally. Paying attention to the body and function of troglodytic cages will provide a better understanding of the traditions of rural architecture and the system that governs them, which represent an efficient model and the wise experiences that have led to the development and prosperity of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • village of Baba
  • troglodytic architecture
  • Village Architecture
  • dwelling space
  • corral
آزاد، میترا، سلطانی محمدی، مهدی، بلوری بناب، محمد، (1379)، گونه­شناسی و تحلیل معماری دستکند در نائین، مسکن و محیط روستا، ش161، صص 106-93.
اشرفی، مهناز، (1390)، پژوهشی در گونه­شناسی معماری دستکند، نامه معماری و شهرسازی، ش 7، صص 47-25.
بی نام، (1390)، اطلس راهنمای استانهای ایران، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
خلیل یحیوی، پوراندخت، (1357)، بررسی مسائل انسانی، اقتصادی و اجتماعی روستای میمند، بررسی­های تاریخی، ش 75، صص 143-174.
رازانی، مهدی، امامی، سید محمد امین، باغبان، علیرضا، (1395)، طبقه­بندی و تحلیل کاربردی معماری صخره­ای در دامنه کوه آتش­فشانی سهند در شمال غرب ایران، پژوهش­های ایرانشناسی، ش 2، صص 60-41.
راهب، غزال، (1393)، گونه­شناسی پهنه­های شکل­گیری مسکن در سکونتگاه­های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی، هنرهای زیبا_معماری و شهرسازی، د 19، ش 4، صص 100-87.
رضوانی، محمدرضا، رهبری، مهناز، (1394)، بوم روستا؛ الگویی برای پایداری سیستم­های روستایی در ایران، جغرافیاوتوسعه، ش 41، صص 44-23.
سرتیپی­پور، محسن، (1392)، معماری خانه­های بومی مردم پسند در روستاهای استان مرکزی، برنامه ریزی کالبدی_ فضایی،  ش 3، صص 36-25.
سلطانی محمدی، مهدی، آزاد، میترا، (1397)، تحلیل مقایسه­ای یک فرم خاص در معماری دست­کند مذهبی (منطقه مرکزی ایران (شهرستان نائین) و یک اثر در شمال غرب)، پژوهش­های باستان­شناسی ایران، د 8، ش 16، صص 222-203.
شیرزاده، غلام، شراهی غفور­کاکا، اسماعیل، (1392)، گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان­شناختی شهرستان کمیجان، استان مرکزی، پیامباستان­شناس، ش 19، صص 72-51.
گرجی مهلبانی، یوسف، سنائی، المیرا، (1389)، معماری همساز با اقلیم روستای کندوان، مسکن و محیط روستا، د 29، ش 129، صص 19-2.
لباف خانیکی، میثم، (1395)، سیر تحول منظر فرهنگی میمند کرمان با تکیه بر مطالعات تاریخی و یافته های باستان­شناختی، مطالعات باستان شناسی، د 8، ش 2، صص 129-111.
محمدی­فر، یعقوب، همتی ازندریانی، اسماعیل، (1395)، مطالعه و بررسی معماری دست­کند ایران، مسکن و محیط روستا، ش 156، صص 110-97. 
مراقی، سمیه، پرهیزکاری، مهرزاد، (1394)، معماری دست­کند در منطقه خرقان قزوین، اثر، ش 70، صص 108-93.
منگلی، محمد، ابوئی، رضا، مهدی زاده سراج، فاطمه، (1396)، بازشناسی ویژگی­های منحصر به فرد ساخت سکونتگاه­های روستایی دستکند ایران (نمونه موردی: مجموعه میراث جهانی روستای میمند، شهر بابک، استان کرمان)، مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی، د 12، ش 4، صص 802-785.
نیک­زاد، ذات الله، (1389)، شناخت و تحلیل معماری بوکنی در میبد، اثر، ش 59، صص 110-90.
همایون، غلامعلی، (1352)، شناخت هرچه وسیعتر روستای میمند کرمان، بررسی­های تاریخی، ش 5، صص 72-247.
همایون، غلامعلی، (1356)، روستای کندوان، بررسی­های تاریخی، ش 1، صص 216-157.
Anonymous ,2011. Guide­ Atlas of Iranian Provinces. Tehran: National Geographical Organization Publication. [in Persian].
Ashrafi, M. 2012. A Research in Troglodytic Architecture. Journal of Architecture and Urban Planning. No: 7: 25-47. [in Persian].
Azad, M .Soltani Mohammadi, M. Bolouri Bonab, M. 2018. Analysis and Typological Study of Troglodytic Architecture in the City of Naein. Journal of Housing and Rural Environment. No: 161: 93-106. [in Persian].
Gorgi Mahlabani, Y. Sanaei, E. 2010. Compatible Architecture Survey with Kandovan Village Climate. Quarterly Journal of Housing and Rural Environment. Vol: 29. No:129: 2-19. [in Persian].
Homayoun, Gh. A. 1973. Get to know Meymand village of Kerman as much as possible. Barresihay-e Tarikhi. NO: 5: 72-247. [in Persian].
Homayoun, Gh. A. 1977. Kandovan village. Barresihay-e Tarikhi. NO: 1: 157-216. [in Persian].
Khalil Yahyawi, P. A. 1978. Study of Human, Economic and Social Issues in Meymand Village, Barresihay-e Tarikhi, Vol. 75: 143-174. [in Persian].
Labbaf Khaniki, M. 2017. The Evolution of the Cultural Landscape of Maymand Based on Historical Studies and Archaeological Findings.Journal of Archaeological Studies. Vol: 8. No: 2: 111-129. [in Persian].
Mangoli, M. Abuei, R. Mehdizadeh Siraj, F. 2018. A New Look at Unique Characteristics of Iran's Rock-Cut Architecture Settlements (Case Study: The World Heritage Site of Meymand Village, Shahre Babak). Journal of studies of human settlements Planning. Vol: 2. No: 4: 785-802. [in Persian].
Mohammadifar, Y. Hemmati Azandariani, I. 2017. A Study and Analysis of Troglodytic Architecture in Iran. Journal of Housing and Rural Environment. 156: 97-110. [in Persian].
Maraghi, S. Parhizkari, M. 2015. Troglodytic Architecture in Kharqan Region of Qazvin. Asar. NO: 70: 93-108. [in Persian].
Nikzad, Z. 2010. Cognition and analysis of Bukni architecture in Meybod. Asar. NO: 59: 90-110. [in Persian].
Raheb, Gh. 2015. A study on rural housing zones in rural settlements of Iran interact with environmental factors. Honar-ha-ye- Ziba _ Memari –va- Shahrsazi. V:19. No: 4: 87-100. [in Persian].
Razani, M. Emami, S. M. A., & Baghban, A. 2016. Classification and Practical Analysis of the Rocky Architecture in Skirts of Sahand Volcano, NW-IRAN, Iranian Studies. No:2: 41-60. [in Persian].
Rezvani, M. R. Rahbari, M. 2016. Eco-Village; a Model for Sustainability of Rural Systems in Iran. Geography and Development Iranian Journal. No: 41: 23-44. [in Persian].
Sartipipour, M. 2013. The People Accepted of Vernacular Housing Architecture in Markazi Province villages. Quarterly Journal of Physical Development planning. NO: 3: 25-36. [in Persian].
Shirzadeh, Gh. Sharahi, I. Kaka, Gh. 2013. Preliminary report on archaeological survey of Komijan, Markazi province. Payam-e Bastanshenas. NO: 19: 51-72. [in Persian].
Soltani Mohammadi, M. Azad, M. 2018. Comparative Analysis of a Special Style in Religious Troglodytic Architecture of Central Zone in Iran (Nain County) and Three Relics in North West of Iran. Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran. Vol: 8. No: 16: 203-222. [in Persian].
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1399