واکاوی ایدئولوژی مرتبط با قدرت سلطنتی در نظامهای پادشاهی آشور نو و هخامنشی
واکاوی ایدئولوژی مرتبط با قدرت سلطنتی در نظامهای پادشاهی آشور نو و هخامنشی

بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ علی اصغر سلحشور

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.332499.143059

چکیده
  یکی از ویژگی­ های بنیادین حکومت­ های باستان که در پیوند با قدرت قرار داشت، ایدئولوژی بود و حکومت­ های آشور نو و هخامنشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده ­اند. اگر به مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری بافت ...  بیشتر