نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه باستان شناسی دانشکاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از ویژگی­ های بنیادین حکومت­ های باستان که در پیوند با قدرت قرار داشت، ایدئولوژی بود و حکومت­ های آشور نو و هخامنشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده ­اند. اگر به مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری بافت ­های سلطنتی آشور نو و هخامنشی نگاهی بیندازیم، ایدئولوژی در متن و بطن این دو حکومت قرار داشته است. اینکه آنها با مردم و اقوام زیردست و فرمانبردار خود چگونه رفتار می ­کردند؟، مشارکت و همکاری آنها با این حکومت­ ها چگونه بوده است؟، پیوند شاهان با خدا یا خدایان خود برای توجیه اقداماتشان چگونه بود؟، ویژگی­ های شاه نیرومند و توانمند در این مدارک و تصاویر چگونه شرح داده است؟، سلطه­ طلبی و دیدگاه چیرگی بر همه جهان و اقوام در نگاه آنها چه ویژگی­ هایی داشت و با چه روش­ هایی انجام گرفته است؟ اینها پرسش­ هایی هستند که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آنها است تا در این راستا اشتراکات و تمایزات ایدئولوژیک این دو حکومت را در بافت ­های سلطنتی ­شان مشخص کند و اینکه راهبردها و شیوه ­های ایدئولوژیک آنها با توجه به خشونت نوشتاری و تصویری آشوریان تفاوت­های بنیادینی داشته است یا خیر؟ پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود کتیبه­ ها و تصاویر (نقوش برجسته، استل­ ها، مهرها، سکه ­ها) بافت­ های سلطنتی این دو دوره را بررسی کرده است. با توجه به راهبردها، شیوه ­ها و مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش مانند شاه توانمند و قدرتمند، سلطه­ طلبی فراگیر و جهان­ شمول، پیوند شاه با خدا (خدایان)، مشارکت اقوام زیر سلطه در پیشبرد اهداف دو امپراتوری، پروژه ­های بزرگ ساختمانی و ساخت بناهای باشکوه و غیره تفاوت چندانی در ایدئولوژی سلطنتی دو امپراتوری آشور نو و هخامنشی دیده نمی­شود. البته خشونت کلامی و تصویری صریح و عریان آشوریان را در نقوش برجسته و کتیبه ­های سلطنتی آنها نباید نادیده گرفت، این در حالی است که در مدارک و شواهد نوشتاری و تصویری هخامنشیان به‌ویژه در تخت جمشید این خشونت صریح دیده نمی­ شود که ویژگی مهم جهان‌بینی و ایدئولوژی نظام پادشاهی هخامنشی به شمار می­ رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Ideology Concerning the Royal Power in Neo-Assyria and Achaemenid Monarchies

نویسندگان [English]

  • Bahman Firoozmandi Shirejini 1
  • Ali Asghar Salahshoor 2

1 Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the fundamental features of the ancient states associated with power was ideology, and Neo-Assyria and the Achaemenid empires were no exception to this rule. If we look at the written and visual documents and evidence of the royal contexts of Neo-Assyria and the Achaemenid, ideology has been at the heart of these two empires. How did they treat the subject people? How was their cooperation and participation with these empires? What was the connection between kings and their god or gods to justify their actions? How did the royal inscriptions and images describe the characteristics of a mighty and powerful king? What were the characteristics of hegemony and the view of domination over the whole world and nations in their views and in what methods was it done? These are the questions that this research seeks to answer to determine the ideological commonalities and differences between these two empires in their royal contexts and whether their ideological strategies and methods have been fundamentally different concerning the verbal and visual violence of the Assyrians? To achieve its goals, this research has examined the inscriptions and images (reliefs, steles, seals) of the royal contexts of these two periods. Concerning the strategies, methods, and concepts studied in this research, such as the mighty and powerful king, universal hegemony, connection between king and god (gods), participation of subject people in advancing the goals of the two empires, large construction projects and building of magnificent monuments, etc. There is not much difference in the royal ideology of the two Neo- Assyria and Achaemenid . Of course, the explicit and barely verbal and visual violence of the Assyrian should not be ignored in their royal reliefs and inscriptions, however, in the written and visual evidence of the Achaemenids, especially in the Persepolis, this violence is not explicitly seen, that is an important feature of the worldview and ideology of the Achaemenid monarchy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Assyria
  • Achaemenid
  • Royal Ideology and Power
  • Royal visual and written evidence
  • Propaganda
Auerbach, E. 1989. Emphasis and Eloquence in the Reliefs of Tiglath- Pileser III. Iraq 51: 78-84.
Baines, J. and Yoffee, N. 1998. Order, Legitimacy and Wealth in Ancient Egypt and Mesopotamia. In Feinman, G. M. and Marcus, J. (eds.), Archaic states. School of American Research Press: 199–260.
Barjamovich, G. 2012. Propaganda and Practice in Assyrian and Persian Imperial culture. In: Fibiger, P. and Kolodziejczyk, D. (eds.), Universal Empire: A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History. Cambridge: Cambridge University Press: 43-59.
Brosius, M. 2010. Pax Parsica and the Peoples the Balck Sea Region: Extent and Limits Achaemenid Imperial Ideology. In: Nieling, J. Rehm, E. (eds.), Achaemenid Impacts in the Black Sea, Communications of Powers, Aarhus University Press: 29-40.
Carstens, A. M. 2010. Cultural Contactand Cultural Change: Colonialism and Empire. In: Nieling, J. Rehm, E. (eds.), Achaemenid Impacts in the Black Sea, Communications of Powers. Aarhus University Press: 41-46.
Cassin, E. 1981. Le roi et le lion. Revue de l’histoire des religions 198: 355-401.
Colburn, H. P. 2014. Art of Achaemenid Empire, and Art in Achaemenid Empire. In: Brown, B. and Feldman, M. H. (eds.), Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art. Berlin: De­Gruyter: 773-800.
Colburn, H. P. 2016. Globalization and the Study of the Achaemenid Persian Empire. In: Hodos, T. (ed.), The Routledge Handbook of Archaeology and Globalization, Abingdon, Routledge: 871–884.
Colburn, H. P. 2020. Udjahorresnet the Persian: Begin an Essay on the Archaeology of Identity. Ancient Egyptian interconnections 26: 59-74.
DeGrado, J. 2019. King of the Four Quarters: Diversity as a Rhetorical Strategy of the Neo- Assyrian Empire, Iraq 81: 107- 125.
Dewar, B. N. 2019. Representaions of Rebellion in the Assyrian Royal inscriptions. Ph.D thesis, Department of Classics, Ancient History and Archaeology, University of Birmingham.
Dubovsky, P. 2018. Elam and Assyria. In: Basello, G. P. and Wicks, Y. (eds.), The Elamite World. London and NewYork: Routledge.
Dusinberre, E. 2008 Circles of Light and Achaemenid Hegemonic Styles in Gordionʼs Seal 100. Classics Faculty Contributions 3: 78-98.
Ehrenberg, E. 2008. Kingship in Late Babylonian and Early Persian Times. In: Brisch. N. (ed.), Religion and Power Divine Kingship in the Ancient World and Beyond. Chicago: Oriental Institute of the University Chicago: 103 – 132.
Garrison, M. B. 2009. Visual Representation of the Divine and the Numinous in Early Achaemenid Iran: Iconography of Deities and Demons. Switzerland: University of Zurich.
Garrison, M. 2013. Royal Achaemenid Iconography. In: Potts, D.T. (ed.), The Oxford Handbook of Ancient Iran. Oxford University Press.
Garrison, M. 2014. Royal Names Seals of Darius I. In: Kozuh, M. Henkelman, W. F. M. Jones, C. E. and Woods, C. (eds.), Extraction and Controlm Studies in Honor of Mattew W. Stolper, Chicago: The University of Chicago: 67-104.
Gates-Foster, J. E. 2014. Achaemenids, Royal Power, and Persian Ethnicity. In: McInerney, J. (ed.), A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean. Chichester: Wiley-Blackwell: 175–193.
Grayson, A. K. (1991a). Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C, I (1114–859), Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods, vol. 2. Toronto: University of Toronto Press.
Hallo, W. Lawson Younger, W. K. Hoffner, H. and Ritner, R. K. (eds.), 1997, The Context of Scripture. Vol. II: Monumental Inscriptions from the Biblical World. Leiden:Brill.
Henkelman, W. F. M., and Stolper, M. W. 2009. Ethnic Identity and Ethnic Labeling at Persepolis: The Case of the Skudrians. In: Briant, P. Chauveau, M. (eds.), Organisation des Pouvoirs et Contacts Culturels dans les Pays de l’empire Achéménide. Persika 14, Paris: De Boccard: 271–329.
Henkelman, W. F. M. 2017. Imperial Signature and Imperial Paradigm: Achaemenid Administrative Structure and System Across and Beyond the Iranian Plateau. In: Jacobs, B. Henkelman, W.F.M. Stolper, M.W. (eds.), Die Verwaltung im Achämenidenreich – Imperiale Muster und Strukturen / Administration in the Achaemenid Empire – Tracing the Imperial Signature (Classica et Orientalia 17), Wiesbaden: 45-256.
Hinz, W. 1971. Achämenidische Hofverwaltung. Zeitschrift für Assyriologie und Vordera Vorderasiatische Archäologie 61: 260-311.
Holloway, S.W. 2002. Aššur is king! Aššur is king! Religion in the exercise of power in the Neo-Assyrian Empire. Leiden: Brill.
Hornby, A. S. 2010. Oxford Advanced Learnerʼs Dictionary of Current English, International Student Edition, Oxford: Oxford University Press.
Jamzadeh, P. 1996. The Achaemenid throne – legs design.  Iranica Antiqua 31: 101 – 146.
Jamzadeh, P. 2006. Reflections from Persepolis in a Mirror for Princes. Iranica Antiqua 41: 71 – 78.
Kelly, T. 2003. Persian Propaganda- A Neglected Faction in Xerxes' Invasion of Greece and Herodotus. Iranica Antiqua 38: 173- 219.
Kent, R. G. 1953. Old Persian (Grammar, Texts, Lexicon). Americal Oriental Society.
Koch, H. 1990. Verwaltung und Wirtschaft im persischen Kernland zur Zeit der Achämeniden, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients B/89, Wiesbaden: L. Reichert.
Lecoq, P. 1997. Les Inscriptions de la Perse Achéménide. Paris.
Liverani, M. 1979. Ideology of the Assyrian Empire. In: Larsen, M. T. (ed.), Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Ampires, Mesopotamia 7. Copenhagen: Akademisk Forlag: 297-317.
Liverani, M.  2011. From City-State to Empire: The Case of Assyria. In Arnason : J. P.  and Raaflaub, K. A. (eds.), The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives. The Ancient World: Comparative Histories. Chichester: Wiley-Blackwel: . 249–69.
Llewllyn- Jones, L. 2015. That my Body is Strong: The Physique and Appearnce of Achaemenid Monarchy. In: Blamberger, G. and Boschung, D. (eds.), Bodies in Tansition, Dissolving the Boundaries of Embodied Knowledge, Paderborn: Wilhelm Fink: 211-248.
Nadali, D. 2009- 2010. Neo- Assyrian State Seals: An Allegory of Power. State Archives of Assyrian Bulletin: 215- 244.
Nadali, D. 2016. Images of War in the Assyrian Period: What They Show and What They Hide. In: Battini, L. (ed.), Making Pictures of War. Oxford: Archaeopress Publishing: 83-88.
Nylander, C. 1979. Achaemenid Imperial Art. In: Larsen, M. T. (ed.), Power and Propaganda, A Symposium on Anciemt Emipres, Mesopotamia 7, Akademisk Forlag: 345- 359.
O’Brien, C. 2009. The Fall of Empires: From Glory to Ruin, an Epic Account of History’s Ancient Civilisation. Australia: Murdoch Books Pty Limited.
Parker, B. 2011. The Construction and Performance of Kingship in the Neo- Assyrian Empire. Anthropological Research 67: 357-386.
Parpola, S. 1995. The construction of Dur-Sarruken in Assyrian Royal Correspondence. In: Caubet, A. (ed.),  Khorsabad, le Palais de Sargon II, Roi d’Assyrie, Conferences et Colloques du Louvre, Paris: Louvre: 47–75.
Parpola, S. 2004. National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in the Post- Empire Times. Assyrian Academic Studies 18 (2): 5-22.
Pollock, S. 1999. Ancient Mesopotamia: The Eden that Never Was. Cambridge: Cambridge University Press.
Porter, B. N. 2003. Assyrian propaganda for the west: Esarhaddon’s stelae for Til Barsip and Sam’al. In Trees, Kings and Politics: Studies in Assyrian Iconography, Academic Press Fribourg / Paulusverlag Fribourg Switzerland Vandenhoeck and Ruprecht Göttingen, Zurich: University of Zurich.
Posener G. 1936. Premiere Domination Perse en Egypte, Recueil D, Inscriptions Hieroglyphiques. Le Gaire ImprimeieDe L; Intitut Franҫ AIS.
Rabie, R. 2012. The Exercise of Assyrian Ideology: An Upturned Image of Reality. Modulae 6: Mesopotamian Politics and Ideology: 1-38.
Razmjou, S. 2018. Propaganda and Symbolism Representaions of the Elamites at the Time of Ashurbanipal. In: Basello, G. P. and Wicks, Y. (eds.), The Elamite World, London and NewYork: Routledge:340-360.
Reade, J. 1979. Ideology and Propaganda inAssyrian Art. In: Larsen, M. T. (ed.), Power and Propaganda: A Symposium on Anciemt Emipres, Mesopotamia 7, Copenhagen: Akademisk Forlag: 329- 343.
Roaf, M. and Zgoll, A. 2001. Assyrian Astroglyphs: Lord Aberdeen's Black Stone and the Prisms of Esarhaddon. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 91 (2): 264–295.
Root, M. C., 1979. King and Kingship in Achaemenid Art: Essays on the Creation of an Iconography of Empire, Acta Iranica 19, Leiden: Brill.
Root, M. C. 1990. Circles of Artistic Programming: Strategies for Studying Creative Process at Persepolis, Investigating Artistic Environments in the Ancient Near East. Gunter, A. C. and Arthur, M. (eds.). Gallery Smithsonian, institution Washington. D. C.
Root, M. C. 2000. Imperial Ideology in Achaemenid Persian Art: Transforming the Mesopotamian Legacy. Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies 35: 19-27.
Root. M. C.  2013. Defining the Devine in the Achaemenid Persian Kingship: The View from Bisitun. In: Mitchell. L. and Melville, C. (eds.), Every Ench a King, Comparative Studies on King and Kingship in the Ancient and Medieval Worlds. Leiden: Brill: 23 – 66.
Rollinger, R. and Henkelman, W. F. M. 2009. New Observations on Greeks in the Achaemenid Empire According to Cuneiform Texts from Babylonia and Persepolis. In: Briant, P. and Chauveau, M. (eds.), Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l’empire achéménide, , Persika 14, Paris, De Boccard: 331-351.
Russell, J. M. 1987. Bulls for the Palace and Order in the Empire: The Sculptural Program of Sennacherib's Court VI at Nineveh. The Art Bulletin 69 (4): 520–539.
Schmidt, E. 1953. Perspolis I: Structures, Reliefs, Inscriptions. Chicago: The University of Chicago Press.
Schmidt, E. 1957. Persepolis II: Contents of Treasury and Other discoveries, Chicago: The University of Chicago Press.
Schmitt, R. 2000. The Old Persian Inscriptions of Naqsh-i Rustam and Persepolis (Corpus Inscriptionum Iranicum I, The Inscriptions of Ancient Iran I, The Old Persian Inscriptions, Texts II). London.
Shahbazi, A. S. 1980. An Achaemenid Symbol , Farnah (God Given), Fortune Symbolized. Berlin: AMI 13: 119-147.
Sinopoli, C. M. 1994. The Archaeology of Empires. Annual Review of Anthropology 23: 159- 180.
Soudavar, A. 2010. The Formation of Achaemenid Imperial Ideology and its Impact on the Avesta. In: Curtis. J. and John, St. (eds.), The World of Achaemenid Persia: History, Art and Society in Iran and the Ancient Near East (Proceedings of a Conference at the British Museum 29th September-1st October 2005), London: I.B. Tauris: 111-138.
Stronach, D. 1990. The Garden as a Political Statement: Some Case Studies from the Near East in the First Millennium BC. Bulletin of the Asia Institute 4: 171–180.
Tadmor, H. 1995. Propaganda, Literature, Historiography: Cracking the Code of the Assyrian Royal Inscriptions. In: Proceedings of the 10th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinky: 325-338.
Tuplin, C. 2010. Culture and Power: Some Concluding Remarks. In: Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l'empire Achéménide Paris: De Boccard: 415-428.
Tuplin, C. 2017. War and Peace in Achaemenid Imperial Ideology. Elevtrum 24: 31-54.
Vallat, F. 1974. Les texts cuneiforme de la statue de Darius. CDAFI.
Wasmuth, M. 2010. Integration of Foreigners-New Insights from the Stela Found in Saqqara in 1994. In: Curtis. J. and John, St. (eds.), The World of Achaemenid Persia: History, Art and Society in Iran and the Ancient Near East (Proceedings of a Conference at the British Museum 29th September-1st October 2005), London: I.B. Tauris: 535-43.
Winter, I. J. 2008. Touched by the Gods: Visual Evidence for the Divine Status of Rulers in the Ancient Near East. In: Brisch, N. (ed.), Religion and Power Divine Kingship in the Ancient World and Beyond, Chicago: Oriental institute of the university Chicago.
Winter, I. J. 2010. On Art in the Ancient Near East. Leden: Brill Press.
Wright, J. L. Chan, M. J. 2012. King and Eunuch: Isaiah 56: 1-8 in Light of honorific Royal burial Practices. Biblical Literature 131: 99-119.