الگوهای استقراری محوطه های عصر مفرغ حوضۀ اترک در شمال شرق ایران
الگوهای استقراری محوطه های عصر مفرغ حوضۀ اترک در شمال شرق ایران

علیرضا هژبری نوبری؛ رافائل بیشونه؛ نسا جودی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-317

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.279390.142703

چکیده
  در مطالعات باستان­ شناختی منطقه جنوب­ غرب آسیا، در طی دوره‌ی زمانی اواخر هزارۀ چهارم ق.م تا شروع عصر آهن (نیمه‌ی هزاره‌ی دوم ق.م) پدیده­ هائی مانند بزرگ شدن استقرارها از نظر مساحت و جمعیت، ظهور شهرهای ...  بیشتر