معماری دست‌کند روستای بابا در طارم سفلی
معماری دست‌کند روستای بابا در طارم سفلی

عباسعلی رضائی نیا

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.283464.142730

چکیده
  فضاهای معیشتی با کاربری­های مختلف در معماری روستایی ایران از اشکال متنوعی برخوردار­است. یکی از این گونه فضاها، فضاهایی است که برای نگهداری دام ساخته می­شود. این فضاها به صورت مستقل و یا در پیوند ...  بیشتر