بازنگری در گاه نگاری و سبک‌شناسی گوردخمه کیکاوس صحنه
بازنگری در گاه نگاری و سبک‌شناسی گوردخمه کیکاوس صحنه

مزدک شروین

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.68535

چکیده
  گوردخمه کیکاوس صحنه دارای ایوانی با دو ستون آزاد و  دو دهلیز است که یکی در زیر دیگری واقع‌شده است. مطالعات و بررسی‌های میدانی انجام‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد که دهلیز فوقانی در شکل اولیه خود تنها ...  بیشتر