نویسنده = رضا مهرآفرین
تعداد مقالات: 4
1. پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گِلی کاج قم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 25-46

10.22059/jarcs.2020.240953.142471

رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


2. کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 41-64

10.22059/jarcs.2020.301912.142874

ایمان خسروی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی