نویسنده = کبوتری، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-244

نوشین کبوتری؛ علیرضا هژبری نوبری