نویسنده = عالی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-210

10.22059/jarcs.2019.73118

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین