نویسنده = خایانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-116

علی خایانی؛ کمال الدین نیکنامی