نویسنده = شعبانی صمغ آبادی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-96

10.22059/jarcs.2019.73100

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی