نویسنده = ابراهیمی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تخت‌نشین شهر گور؛ بنایی نُه‌گنبد با کارکرد تشریفاتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-74

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی