نویسنده = علی نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و بازنگری ضرابخانه ناشناس 65 سلوکی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-200

10.22059/jarcs.2019.71112

زهرا علی نژاد؛ مصطفی ده پهلوان؛ آرتور هوتن؛ محمد لامعی رشتی