نویسنده = عمادی، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-74

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی