نویسنده = صدقی، یاسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-167

10.22059/jarcs.2018.215741.142330

محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی