نویسنده = شریف کاظمی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی