نویسنده = کوهساری، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی سنگ نگاره ی ساسانی خان تختی؛ یادمان نبرد آذرآبادگان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-28

بهرام آجورلو؛ فهیمه کوهساری