نویسنده = رضائی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. هویت شناسی نقش نمادینِ انسان درون قرص ماه، براساس نمونه های هخامنشی و نقش قیزقاپان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-134

ایرج رضائی؛ بهمن فیروزمندی