نویسنده = خسروی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. برهم‌کنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-92

محسن حیدری دستنایی؛ مهدی مرتضوی؛ روح الله شیرازی؛ محمود خسروی