نویسنده = کریمی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. سفال دورۀ شیماشکی در درۀ سیمره؛ بر اساس مطالعۀ موردی قلعۀ زینل و غارَت‌مالگه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-148

خداکرم مظاهری؛ بهرام کریمی