نویسنده = فاضلی نشلی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دورۀ آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعۀ سفال‌های تپۀ چغاآهوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-184

پریسا نکوئی؛ حسن فاضلی نشلی؛ اردشیر جوانمردزاده


2. نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی