نویسنده = علایی مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-132

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین