نویسنده = پور احمد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان