نویسنده = وحیدزاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة باستان¬سنجی آجرهای لعاب¬دار هخامنشی به¬دست¬آمده ازکاوش¬های باستان¬شناسی محوطة تل آجری در شهر پارسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 165-179

سودابه یوسف¬نژاد؛ رضا وحیدزاده؛ محمدحسن طالبیان