نویسنده = سرداری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 83-101

10.22059/jarcs.2013.32121

علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی