توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دوره باکون یکی از مهم‌ترین فرهنگ­های عصر مس­سنگی ایران، مرحله مهمی در زمینه تغییرات اجتماعی- اقتصادی جوامع پیش ­از تاریخ ایران در فارس محسوب می‌شود. با توجه به پژوهش­های باستان­شناسی، اطلاعات مفیدی از این دوره فراهم شده است که بیانگر گسترش یک فرهنگ نسبتاً همگون با پراکنش سفال نخودی منقوش در سراسر فارس و استان­های هم‌جوار آن است. شمال فارس یکی از مناطق حاشیه­ای و سرحد، برهم ‌کش­های فرهنگی با مناطق مرکزی حوضه رود کر و حوضه­های هم‌جوار آن در دوره­های باکون داشته است. کاوش­های باستان­شناختی تپه مهرعلی در شهرستان اقلید، در سال­های 1385 و 1387 مدارک قابل­توجهی در این مورد با فرهنگ باکون آشکار ساخت که بررسی آنها، موضوع این مقاله است. این مدارک چنین ارتباطات و توسعه­های فرهنگی را در دوره باکون تقویت می­نماید و توالی استقراری فرهنگ باکون را تا حدودی روشن­تر می­سازد.     

کلیدواژه‌ها