نویسنده = آجورلو، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

بهرام آجورلو؛ وحید عسکرپور