نویسنده = موسوی کوهپر، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی رژیم غذایی محوطة باستانی گوهر تپة مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه‌های دندانی به دست آمده از آن محوطه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-14

فهیمه شیخ شعاعی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ حامد وحدتی نسب