نویسنده = موچشی، امیر ساعد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مجدّد گاهنگاری آثار زیویه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 121-141

امیر ساعد موچشی