نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی (دوران اسلامی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ایران.

2 گروه باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ایران.

3 گروه باستا‌ن‌شناسی پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی، ایران.

4 گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی، دانشگاه‌ شهید بهشتی، ایران.

چکیده

سکه‌ها از مستندترین و پایدارترین داده‌ها در پژوهش­ های باستان‌شناسی هستند. به همین دلیل می‌توانند به‌عنوان داده‌های مستند و علمی دستمایه پژوهش­ های دقیق تحلیلی و روشمند برای رفع ابهامات موجود در رابطه با دوره­ های تاریخی قرار گیرند. در این پژوهش تعداد 25 سکه از مجموعۀ 105 سکه طلای موجود در مخزن موزۀ ملی مکشوفه از مسجد جامع تبریز متعلق به قرن هفتم هـ. از دورۀ حکومت ابوسعید بهادر حاکم ایلخانی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس تحقیق روشمند سکه‌شناسی به منظور دستیابی به داده‌های تاریخی سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی ابتدا مستندنگاری دقیق و توزین و خوانش سطح سکه انجام گردید و در مرحلۀ بعدی شناسایی علائم و نقوش نمادین و غیر نمادین سکه‌ها انجام گرفت. در مرحلۀ نهایی برای دستیابی به داده‌هایی مبنی بر عناصر تشکیل‌دهنده فلز سکه، سه نمونه از سکه‌ها بعد از شناسایی ضرابخانه و بر اساس وزن سکه انتخاب گردیدند و در آزمایشگاه واندوگراف انرژی اتمی ایران مورد آزمایش  تجزیه عنصری (پیکسی)  قرار گرفت که در این آزمایش سعی بر آن بوده که با دقیق‌ترین روش‌های آزمایشگاهی ابتدا به داده‌های حاصل از تجزیه عنصری نمونه‌های مورد آزمایش دست‌یافته و در نهایت با استفاده از تحلیل آماری بر روی ناخالصی‌های فلزی اندازه‌گیری شده در سکه‌ها،  بر اساس بررسی‌ها و خوانش  سطح  سکه و مطالعات باستان­شناختی ساختار درونی شامل آنالیز عناصر تشکیل‌دهندۀ فلز سکه‌ها را طبقه‌بندی و از یکدیگر تفکیک نموده ضمن اینکه  رویکرد تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی، هنری و سیاسی در تمامی مراحل مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Archeology Study of the Identification of Ilkhanid Coins (A Case Study of Abu Zaid Ilkhani's Golden Coins Discovered from Tabriz Jame Mosque in the National Museum of Iran)

نویسندگان [English]

  • Orinab Nazarean 1
  • Mohammad Mortezayi 2
  • Arman Shishegar 3
  • Reza Shabani 4

1 Department of Archaeology, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Archeology of Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Iran.

3 Department of Archeology, Research Institute of Archeology, Cultural Heritage Organization, Iran.

4 Department of History, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Iran.

چکیده [English]

Coins are amongst the most recognized and protected data in archaeological research. For this very reason, they are used as a basis for detailed analytical and methodical research to resolve existing uncertainties related to historical periods. In this research, 25 coins out of a collection of 105 gold coins stored in the National Museum from Tabriz Grand (Jame) Mosque belonging to the 7th century AH. were selected and studied that belonged to the reign of Abu Saeed Bahadur Ilkhani. Based on the methodical research of numismatics, in order to obtain the political, cultural, artistic and economic historical data, detailed documentation, weighting and surface examination of the coins were first performed. Afterwards the symbolic and non-symbolic signs and patterns of the coins were identified. In the final stage, in order to obtain the type of metal that was used in the coins (Their elemental basis), three samples of the coins were selected, after which their mints and weights were determined and they were hencewworth subjected to an elemental decomposition (PIXI) test in the Iranian Atomic Energy Laboratory and Endograph. The most accurate laboratory tests were conducted in order to obtain the data from the elemental analysis of the tested samples, after the tests were concluded  statistical analysis was used on the metal impurities measured in the coins. Based on the investigations and examinations of the surface of the coins as well as the archaeological studies of the internal structure which includes the elemental analysis of metal of the coins, The coins were subsequently categorized and separated from each other. It is important to note that the historical, economic, geographical, artistic and political factors were considered in all stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coin studies
  • Mint
  • Ilkhani era
  • statistical analysis
  • Pixy testing
احمدی فر، فرشید، (1380)، مقدمه‌ای بر سکه‌شناسی، مجله رشد آموزش تاریخ،  بهار.
اشپولر، برتولد،  (1384)، تاریخ مغول در ایران، ترجمۀ محمود میرآفتاب، تهران،  علمی فرهنگی.
بویل.ج.آ، (1379)، تاریخ ایران کمبریج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، ج 5، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.
سرافرازی، عباس، (1394)، گرایش‌های سیاسی مذهبی ایلخانان بر اساس مسکوکات ایلخانی- مجله پژوهش­های تاریخی، بهار، شمارۀ 89.
موسوی بجنوردی، کاظم، (1394)، تاریخ جامع ایران، تهران، مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
نیکنامی، کمال‌الدین، (1390)، روش‌های پیشرفته آماری در تحلیل داده­های باستان‌شناختی، انتشارات سمت چاپ اول زمستان.
Blair, S., 1983. The Coins of the Later Ilkhanids, a Typological Analysis, Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 26, No 3, pp. 295-317.
Blair, S., 1992. The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana, E. J. Brill, Leiden, Netherlands, pp. 224.
Chenari, M. 2006. Comparison of Husserl, Heidegger and Gadamerwith methodological benchmark. PhilosophicalTheological Research..9(2).
Diler, O., 2006. Ilkhans: Coinage of the Persian Mongols, Nur Diler, E., Kurkman, G. and J. C. Hinrichs, J. C. (ed.), Mas Matbaacilik A.S, Istanbul, pp. 270-271.
Ettinghausen, R., Grabar, O., 1991. The Art and Architecture of Islam 650-1250, Penguin Books, London, pp. 40.
Grant, J., Gorin, S., Fleming, N., 2005. The Archaeology course book, an introduction to study Skill, Topics and method, London and New York: Rourledge.
Kolbas, J. G., 2006. The Mongols in Iran: Chingiz Khan to Uljaytu, 1220-1309, Landan and New York: Routledge.
Lane-Poole, S., 1881. The coins of the Mongols in British museum, British Museum, London, Classes XVIII-XXII: LVI.
Lane-Poole, S., 1897. Catalogue Of The Collection Of Arabic Coins Preserved In The Khedival Library At Cairo, London: Printed by Gilbert and Rivington.
Miles, G. C., 1939. Epitaphs from an Isfahan Graveyard. Ars Islamica, vol. 6, No 2, pp. 151-157.
Miles, G. C., 2007. Numismatics. In The period from the Arab Invasion to the Saljuqs, Frye, R. N. (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 364-378.
Smith, J. M., 1969. The Silver Currency of Mongol Iran. Journal of the Economic and Social History of the Orient. vol. 12, pp. 16-41.
Treadwell, L., 2005. "Mihrāb and ʿAnaza" or "Sacrum and Spear"? A Reconsideration of an Early Marwanid Silver Drachm. Muqarnas, vol. 22, pp. 1-28.
Ahmadfr. F, moghadamei bar seke shenasi majale roshd amozesh tarikh., 2001. [In Persian].
Spuler, bar tavalod, 1384 tarikh moghol dar iran, tarjome mahmod mir aftab, entesharat almi            farhangi Tehran chap 8. [In Persian].
Boyl.J.A., 2000. tarikh iran Cambridge, az amdan saljoghi ta fropashi dolatelkhani, jeld 5 tarjome             hasan anoshe, entesharat amirkabir, Tehran srafrazi abas- grayeshhay siyasi mazhabi elkhan bar        asas mascocat elkhani – mjle pazhoheshhay tarikhi 2010. [In Persian].
Mosavi, bojnordi .K., 2015 .  tarikh jame iran markaz dayeratolmaaref bzorg eslami chap dovom [In Persian].
Niknami, K., 2011.ravesh pishraft Amari dr tahlil dade bastan shenasi entesharat smt chap 1 zemestan . [In Persian].