ارزیابی مجدّد گاهنگاری آثار زیویه
ارزیابی مجدّد گاهنگاری آثار زیویه

امیر ساعد موچشی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 121-141

چکیده
  باستان‌شناسانی که در رابطه با زیویه به تحقیق پرداخته‌اند، نظریات مختلفی دربارة سازندگان آثار و سبکهای هنری آن بیان نموده‌اند. بیشتر آنان با تکیه بر یک شیء منفرد و خاص و با تجزیه و تحلیل نقوش آن ...  بیشتر