شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی
 با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی
شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی

حسن کریمیان؛ محسن جاوری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 63-83

چکیده
  محوطة وسیع باستانی ویگل که در شمال شهرستان آران و بیدگل واقع شده است، در پاییز سال 1385 توسط نگارندگان، شناسایی و تحت بررسی روشمند باستانشناختی قرار گرفت که در نتیجه، بقایای دو شهر مستقل از هم با دو قلعه ...  بیشتر