ایوان کرخه: سازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده‌های باستانشناسانه
ایوان کرخه: سازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده‌های باستانشناسانه

حسن کریمیان؛ غلامعلی باغبان کوچک

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 149-172

چکیده
  اطلاعات بدست آمده از منابع مکتوب، حفریات و بررسیهای سطحی محدود باستانشناسانه و مطالعات محیطی در شهرهای ساسانیان تا حدودی ویژگیهای فضایی آنها را روشن و در تعیین هویت کالبدی و بصری این شهرها موثر گشته‌اند. ...  بیشتر
شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی
 با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی
شهرهای «ویگل» و «هراسکان» در انتقال از عصر ساسانیان به دوران اسلامی با اتکاء به داده‌های باستان‌شناختی

حسن کریمیان؛ محسن جاوری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 63-83

چکیده
  محوطة وسیع باستانی ویگل که در شمال شهرستان آران و بیدگل واقع شده است، در پاییز سال 1385 توسط نگارندگان، شناسایی و تحت بررسی روشمند باستانشناختی قرار گرفت که در نتیجه، بقایای دو شهر مستقل از هم با دو قلعه ...  بیشتر