شواهدی از فن مدیریت اداری طی هزارة چهارم پ.م. در دشت قزوین
شواهدی از فن مدیریت اداری طی هزارة چهارم پ.م. در دشت قزوین

نیلوفر مقیمی؛ حسین داودی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 221-241

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.255851.142552

چکیده
  بررسی روند گذار جوامع انسانی پیش‌ازتاریخ از جامعه ساده به طبقاتی و حکومتی از موضوعات مهم در باستان­شناسی است. فن مدیریت اداری یکی از ویژگی‌های گونه­نمای جوامع انسانی پیش‌ازتاریخ با ساختار پیچیده ...  بیشتر