تحلیل و بررسی نقوش جانوری نمادین و اسطوره ای دوره ساسانی (با تاکید برنگارکندها،گچبری‌ها و مهرها)
تحلیل و بررسی نقوش جانوری نمادین و اسطوره ای دوره ساسانی (با تاکید برنگارکندها،گچبری‌ها و مهرها)

نفیسه صداقت؛ غلامعلی حاتم؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ ابادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.258200.142572

چکیده
  دردوره ساسانی آثار هنری بی‌شماری توسط هنرمندان خلق شده‌است که شامل انواع نقوش می‌باشد که در این پژوهش به بررسی نقوش حیوانی به دو صورت 1- جانوران حقیقی 2- جانوران اسطوره­ای وترکیبی و پی‌بردن به مفاهیم ...  بیشتر