بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران
بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران

حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 233-252

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71116

چکیده
  شهرستان درگز در شمال شرقی ایران، در مجاورت کشور ترکمنستان واقع‌شده است. این موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری این منطقه با نسا، به‌عنوان اولین تختگاه اشکانیان، اهمیت و جایگاه این منطقه در تاریخ ایران در ...  بیشتر