بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس
بازشناسی طراحی فضای مسجد کهنه دستگردان طبس

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.222947.142367

چکیده
  معماران همواره مساجد را به‌عنوان یکی از عناصر مهم معماری بناهای شهری با طرح‌ها و شیوه‌های مختلف و درنظرگرفتن اقلیم، بنا می‌کردند. ناحیه‌ی طبس واقع در جنوب استان خراسان جنوبی همواره نقش مهمی در تاریخ، ...  بیشتر