مطالعه‌ی تطبیقی نگارههای باستانی کوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد
مطالعه‌ی تطبیقی نگارههای باستانی کوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

غلامرضا رحمانی؛ احمد چایچی امیر خیز؛ محمد مکاری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.240138.142467

چکیده
  نمونه­های اندکی از هنر نقاشی دیواری از دوره‌های اشکانی و ساسانی برجای ‌مانده است و در این میان تعداد نمونه‌های موجود در ایران امروزی بسیار کمتر است اما همین نمونه­های انگشت‌شمار، نقشی مهم و اساسی ...  بیشتر