بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت
بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت

نوشین کبوتری؛ علیرضا هژبری نوبری

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 227-244

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.73115

چکیده
  تقارن یک ابزار تحلیلی است که پیرامون شناخت روابط میان فرهنگی و مقایسۀ اشیاء هنری مورد استفاده قرارگرفته و از دهۀ 1900م. در علم باستان­ شناسی و با مطالعه بر سفال آغاز شده است. فرهنگ­ های متفاوت (ادوار ...  بیشتر