نتایج سال‌یابی ترمولومینسانس در بنای موسوم به ارگ علیشاه در تبریز
نتایج سال‌یابی ترمولومینسانس در بنای موسوم به ارگ علیشاه در تبریز

فرشته پاشائی کمالی؛ امین مرادی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-105

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.293523.142812

چکیده
  اشارات همه متون تاریخی به ایجاد «بزرگ‌ترین سازه تاقی آجری در جهان اسلام» توسط تاج‌الدین علیشاه جیلانی، وزیر  سلطان محمد خدابنده اولجایتو در قرن 8 ه.ق، همواره مورخان و محققان تاریخ معماری را ...  بیشتر