تحلیل باستان شناختی سنگ‌های تراش‌خورده در قبرستان‌های منطقه هرسین، استان کرمانشاه
تحلیل باستان شناختی سنگ‌های تراش‌خورده در قبرستان‌های منطقه هرسین، استان کرمانشاه

محمداقبال چهری؛ صفورا سبزیان پور

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 149-173

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.293332.142811

چکیده
  بر اساس مطالعات باستان شناسی، درشهرستان هرسین تعدادی قبرستان وجود دارند که برسطح آن نقوش سنگی و سنگ های تراش خورده از دوره تاریخی موجود است که اهمیت برخی قبرستان های منطقه را از نظر حجاری سنگی نشان می ...  بیشتر