بررسی ساختار ملات اوایل دوره اسلامی بر اساس نمونه‌های برج‌های آرامگاهی و قلعه های شرق مازندران با روش XRD
بررسی ساختار ملات اوایل دوره اسلامی بر اساس نمونه‌های برج‌های آرامگاهی و قلعه های شرق مازندران با روش XRD

شاهین ماهیار؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ هایده خمسه

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 189-209

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.269379.142641

چکیده
  با توجه به شواهد آزمایشگاهی به دست آمده در این پژوهش، دو ترکیب «ژیپس و کلسیت» یا «ژیپس و دولومیت» در فاز غالب، به همراه «کوارتز» در اشکال مختلف بلورین و سولفیدهای چندگانه فلزی و ترکیبات ...  بیشتر