بررسی سه ظرف سیمین نویافته ساسانی در مازندران
بررسی سه ظرف سیمین نویافته ساسانی در مازندران

مهدی عابدینی عراقی؛ عبدالرضا مهاجری نژاد؛ محمد مرتضایی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 179-198

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.266204.142618

چکیده
  ظروف نقره‌ای به‌جامانده از دوره ساسانی در تاریخ هنر خاور نزدیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این آثار در نقاط مختلفی از داخل و خارج از قلمرو ساسانیان به‌دست‌آمده است. این آثار در فرم‌های مختلف و نقوش ...  بیشتر