بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل
بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 267-283

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.256843.142561

چکیده
  عصر مفرغ متاخر و آهن I از نظر فرهنگی نشانگر تحولاتی بسیار مهم در ساختار فرهنگ مادی و معنوی مردمان ساکن فلات ایران است. شناخت و استفاده از آهن در این دوره به مثابه کشف عظیمی بود که در تمام زوایای زندگی بشر ...  بیشتر